อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล


 แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล


 อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ
    
- หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

  ประวัติการศึกษา
    
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
    - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  โทร : 
02-1601294
  e-mail : 
phachaya.ch@ssru.ac.th
  Website : 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/wipada_ch


 อาจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง
   - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

 ประวัติการศึกษา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
   - สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)

 โทร : 02-1601294
 e-mail : jarumon.no@ssru.ac.th 
 Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/jarumon_no


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์
    - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
    - วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : nutthapat.ke@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/nutthapat_ke


  อาจารย์วรรณรัตน์  บรรจงเขียน
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์)
    - ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์)
    - นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : wannaratb@gmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/wannarat_bu


 อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
    - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : natcha.wa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/natcha_wa